Almasha
Synonym

Dormant

Latent

Sponsored AdsHide Ads