Almasha
Synonym
Prejudices

narrow-mindedness

Sponsored AdsHide Ads