Almasha
Synonym
Pivot

central point

Sponsored AdsHide Ads