Almasha
Synonym

Tendency

Propensity

Sponsored AdsHide Ads