Almasha
Synonym
Gradually

slowly

Sponsored AdsHide Ads