Almasha
Synonym
Devastating

shocking, upsetting

Sponsored AdsHide Ads